GDPR

Dětský domov Bojkovice, Štefánikova 563, Bojkovice, IČO 603 71 803 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem.

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace Dětský domov Bojkovice, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro účely zajištění péče o děti s nařízenou ústavní výchovou.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 5. Máte právo:
  • a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
  • b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace jsou nepřesné),
  • c. požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • d. podat stížnost u dozorového orgánu.
 6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 7. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 • Mgr. Jana Fialíková
 • e-mail: poverenec@ddbojkovice.cz, tel.: 572 641 524

Přístup k informacím:

 1. Tvůrce těchto internetových stránek prohlašuje, že byly vytvořeny s ohledem na dnes dostupné metodiky zabývající se přístupností na webu. Uživatelům tedy nejsou záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadnit.
 2. Struktura informací na stránkách by měla zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině dnes používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení. Zohledněna je přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňoval všechny zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
 3. Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS, a je nezávislý na použitém výstupním zařízení. Velikost písma se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče. Stránky jsou přístupné i po vypnutí javascriptových funkcí bez ztráty obsahové a navigační informace.
 4. Některé informace jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodu, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát nepodporuje. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

Dokumenty:

 1. záznam o činnostech zpracování – GDPR
 2. uchazeč o zaměstnání –souhlas ze zpracováním osobních údajů
NEJLEPŠÍ KAMARÁDI
Partneři:
 • LEJA SALON SLAVIČÍN
 • NADACE SYNOT
 • MORAVIA CANS s.r.o. BOJKOVICE
 • VOMA UH.BROD
 • ATELIÉR ABAKUK – JAROSLAV A MARIE PECHÁČKOVI, HANUŠOVICE
 • DATO – FORETS – JAROSLAV SOMMER, BOJKOVICE
 • NADACE TEREZY MAXOVÉ
 • VESPOJENÍ, z.s.
 • NADAČNÍ FOND ALBERT
 • NADAČNÍ FOND PRO ROZVOJ PLNÉHO VĚDOMÍ
 • RADIO KISS PUBLIKUM
 • HAME BABICE
 • KAMIL SOUKENÍK
 • TEKOO s.r.o. UH.BROD
 • NESTLÉ ČESKO s.r.o.
 • MĚSTSKÝ ÚŘAD BOJKOVICE
 • ZÁLESÍ a.s. ZÁVOD PLASTY LUHAČOVICE
 • LUKÁŠ BROTHÁNEK
Alza.cz Nadata Terezy Maxové